De Medezeggenschapsraad
De MR behartigt zaken namens de ouders, leerkrachten en leerlingen van de school. De bevoegdheden en rechten van de MR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. 

De MR heeft de volgende rechten:

  • Instemmingsrecht (bij bijvoorbeeld het vaststellen van het schoolplan)
  • Adviesrecht (o.a. over de vakantieregeling)
  • Initiatiefrecht (ongevraagd kan de MR met voorstellen komen)
  • Informatierecht (de directeur informeert de MR over de gang van zaken op school)

De MR heeft daarnaast de volgende taken:

  • Bevorderen van openheid, onderling vertrouwen en overleg in de school
  • Waken tegen discriminatie en bevorderen van gelijke behandeling
  • Doen van verslaglegging en overleggen met andere geledingen van de school.

Kindwijs heeft een GMR; een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad die namens alle scholen adviseert of besluit als het over zaken gaat voor onze hele scholengroep.

Adviesraad
De adviesraad heeft een belangrijke taak in het bewaken van de christelijke identiteit van de school. Zij geeft  gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur. De adviesraad is nauw betrokken bij het benoemen van nieuwe personeelsleden.

Jaarlijks wordt een ledenvergadering belegd waarin de Adviesraad samen met de Medezeggenschapsraad en Oudercommissie verantwoording aflegt aan de belanghebbenden.

Twee keer in het jaar komen de adviesraden van de 13 Kindwijsscholen samen op de informatiebijeenkomst van het bestuur van Kindwijs. 

In de adviesraad zijn zo mogelijk de verschillende kerkgenootschappen van Herkingen vertegenwoordigd. Omdat het moeilijk is de vacatures te vervullen lukt het niet altijd om elk kerkgenootschap evenredig te vertegenwoordigen.

De adviesraad uit 2 leden van de Gereformeerde Gemeente, 1 lid van de Hersteld Hervormde Kerk en 1 lid van de Hervormde Gemeente. De leden van de adviesraad worden gekozen tijdens de ledenvergadering en dienen belijdend lid te zijn van de Hervormde Gemeente, Hersteld Hervormde Kerk of Gereformeerde Gemeente.

Oudercommissie
Voor de goede voortgang van allerlei werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van enthousiaste ouders die ons helpen bij de uitvoer van het werk. Samen vormen zij de Oudercommissie.

Eigenlijk kunnen we niet zonder de hulp van deze mensen. Zij verlenen hulp op maandelijkse werkavonden op school. Hier worden lijmpotten gevuld, scharen geslepen, schoonmaakwerkzaamheden verricht enzovoorts. Er is altijd werk te doen. Er wordt ook hulp verleend bij het gereedmaken van de gemeenschapsruimte als er een ouderavond, ledenvergadering, afscheid groep 8 of bijvoorbeeld kijkavond is.

De Oudercommissie bestaat uit minimaal 3 ouders, die uit en door de ouders worden gekozen. Een van de personeelsleden woont de avonden van de Oudercommissie bij.

Vrijwilligers
Diverse ouders en oud-leerlingen helpen regelmatig op school. Vaste vrijwilligers werken via een vrijwilligerscontract waardoor geheimhouding van school- en leerling gegevens afgesproken wordt.

De school heeft ongeveer vier overblijfouders die de tussenschoolse opvang verzorgen. Van overblijfouders vragen wij een formele verklaring van goed gedrag.