Ontstaan
De Prins Johan Frisoschool is de enige school in Herkingen. We zijn een dorpsschool die zich richt op het onderwijs aan 4 -12 jarigen. Alle kinderen zijn van harte welkom op de school (zo lang de school de zorg kan bieden die nodig is voor de ontwikkeling het kind). Wij willen een open school zijn waar we vasthouden aan onze christelijke uitgangspunten en waar iedereen zich veilig en erkend voelt. Zowel kerkelijke als niet-kerkelijke kinderen bezoeken onze school.

In ons gebouw is peuterspeelzaal Pinkeltje gevestigd. Deze valt onder Stichting Kidzeiland. Er is een fijne samenwerking tussen peuterspeelzaal Pinkeltje en de school. Regelmatig is er overleg tussen de leidsters van Pinkeltje en de leerkrachten van groep 1/2.

Identiteit
We ontlenen de uitgangspunten voor opvoeding en onderwijs aan de Bijbel. Onze school is een christelijke basisschool met een open toelatingsbeleid. Alle ouders wordt gevraagd om de grondslag van onze school - de Bijbel en de drie Formulieren van Enigheid - te onderschrijven en/of te respecteren. Op school wordt aan de kinderen verteld dat de Heere Jezus naar de aarde kwam om zondaren te verlossen van hun schuld tegenover God en dat Hij door het betalen voor hun zonden Hij het eeuwige leven verdiende voor al Zijn kinderen.

De identiteit van de school komt o.a. tot uitdrukking in:

  • de visie op kinderen en hun ontwikkeling, ook wanneer het anders loopt dan we denken
  • de inzet en verantwoordelijkheid van het team
  • de alledaagse levenswandel en –handel
  • het benoemingsbeleid
  • de schoolafspraken

Op de PJF bieden wij: ‘Perspectief voor de Jeugd van Herkingen, gebaseerd op een goed Fundament’:

  • Perspectief: toekomstgericht, uitdagend, de juiste vaardigheden ontwikkelen met de blik vooruit
  • Jeugd van Herkingen: de kinderen die aan ons worden toevertrouwd, waar wij voor gaan en staan, zij zijn het waard
  • Fundament: Identiteitsbewust onderwijs van goede kwaliteit wat houvast biedt en is gebaseerd op recent onderzoek en bewezen inzichten

Visie
We zien de school als verlengstuk van het gezin waarbij we het kind mogen vormen, leiden en begeleiden op weg naar de volwassenheid. Deze taak is niet beperkt tot de intellectuele vorming. Onze school wil de kinderen basiskennis, inzicht, sociaal-emotionele, culturele, creatieve en lichamelijke vaardigheden (laten) ontwikkelen met als doel hen voor te bereiden op participatie in de maatschappij als bewuste burgers met een gezond zelfvertrouwen.

Ons onderwijs wordt gegeven in overeenstemming met de kerndoelen die door de overheid zijn vastgesteld. Daarnaast zijn we van mening dat goed onderwijs is gebaseerd op recente inzichten. Er wordt steeds meer bekend over de werking van (kinder-)hersenen, over het verband tussen emotionele en cognitieve ontwikkeling, over de meerwaarde van het betrekken van het kind in de eigen ontwikkeling. Als school willen we deze ontwikkelingen volgen en actief toepassen in de onderwijspraktijk.

Kinderen zijn verschillend. We streven ernaar dat ieder geaccepteerd wordt. Kinderen mogen elkaar niet storen door hun gedrag, houding of door hun taalgebruik. Uitgaande van uniciteit en diversiteit, geven we onze lessen zoveel mogelijk op maat, zodat elke leerling zich gewaardeerd voelt en met plezier naar school kan gaan.

Op onze kleine school willen we een vertrouwde omgeving bieden aan kinderen waar ruimte is voor persoonlijke aandacht en begeleiding. Iedereen moet zich binnen en buiten de school veilig kunnen voelen. Daar waar kinderen zich veilig en geaccepteerd weten, kunnen zij tot optimale ontwikkeling komen.

Leidinggeven aan jezelf

Elk mens, elk kind moet zichzelf leren kennen om te komen tot ontplooiing. Omdat we er diep van overtuigd zijn dat we alle kinderen helpen door de leider in zichzelf te ontdekken, werkt onze school vanaf augustus 2017 volgens de principes van ‘The Leader In Me’.

‘The Leader in Me’ is een pedagogische leerlijn die kinderen op een speelse manier 7 gewoonten aanleert gericht op persoonlijke groei en relaties met anderen. Het zijn de 7 gewoonten die we kennen van Stephen Covey, auteur van het bekroonde leiderschapsboek ‘The 7 habits of highly effective people’.

De kern van het boek: effectieve mensen hebben 7 gewoonten die de basis zijn voor hun succes. Iedereen kan deze gewoonten bij zichzelf ontwikkelen, ook kinderen. Vanuit onze identiteit hebben we gewoonte nul toegevoegd aan deze zeven gewoonten.

Wij beseffen dat we het leven niet in eigen hand hebben; God zelf is de Leidsman. Daarnaast is het onze verantwoordelijkheid om met onze talenten te leven tot Zijn eer en het goede te zoeken voor onszelf en de ander. De pedagogische leerlijn kent de volgende kenmerken:

1. HET WERKT VAN BINNEN NAAR BUITEN
Eerst werken aan jezelf, jouw keuzes, jouw verantwoordelijkheden en jouw doelgerichtheid en dan pas kijken naar de ander en jouw relaties met anderen.

2. GEEN LESBOEK MAAR VOORBEELDGEDRAG
Het zijn de leerkrachten die de 7 gewoonten tot leven brengen. “Kijk, daar zie ik een mooi voorbeeld van gewoonte 5 ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden!’. Leerkrachten doen wat zij deden maar geven er nieuwe woorden en inhoud aan.

3. EEN GEMEENSCHAPPELIJKE, COMPACTE TAAL
Als houvast voor de hele pedagogische én didactische aanpak. Herkenbaar taalgebruik voor kinderen in leerkrachten.

4. EEN PROCES BINNEN DE PRAKTIJK VAN ALLEDAG
De praktijk van alledag laat leerlingen maximaal oefenen in persoonlijk leiderschap. De aandacht voor de 7 gewoonten wordt bovendien verbonden aan de andere onderwijsdoelen binnen de school.

Kinderen leren van binnenuit: niet omdat het zo moet, maar omdat het in hen is gezaaid en tot bloei gekomen. Leerkrachten groeien als mens en professional. Ouders krijgen een nieuwe boost voor hun opvoeding.